Kish Restaurant Kish Restaurant

9 Hyde Park Dr, Richmond Hill, ON L4B 1V3
905-709-1223
http://kishrestaurant.com/

Kish restaurant Kish restaurant